El curs 2019-20, com ja sabeu,  hem implementat el projecte “INNOVAMAT” a les aules del Cicle Inicial i Mitjà.

Us volem recordar  una mica en què consisteix i al final del post us deixem uns vídeos per poder ajudar els vostres fills i filles en les feines que van a casa i també entendre els procesos que es fan servir en la metodología.

Aquesta proposta transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat en l’aprenentatge matemàtic.
Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i permeten desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.
InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulable molt divers (targetes numèriques, targetes il·lustrades, coves de comptatge, collarets de comptatge, tangrams, monedes i bitllets, pissarres màgiques…) i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu i la gamificació.
El contingut educatiu s’organitza en tres grans blocs on es treballen diferents conceptes matemàtics i dimensions emprant metodologies pedagògiques diverses.

a) Laboratori de nombres: cobreix numeració i càlcul, el bloc amb més pes durant l’etapa d’educació primària, especialment a cicle inicial, i que estableix els fonaments de l’aprenentatge matemàtic.
Els conceptes s’hi presenten de manera cíclica, tant al llarg de tot el curs com dins de cada trimestre, amb un increment progressiu de la dificultat.
L’aula canvia radicalment de forma: el/la mestre/a passa a ser un/a guia de l’aprenentatge en lloc de transmetre tots els coneixements.
És l’alumnat qui, mitjançant les activitats de conversa matemàtica i l’ús de materials manipulatius o miniaplicacions digitals, aprèn els conceptes per ell/a mateix/a.

b) Aventures i reptes matemàtics: cobreix la resta de blocs (relacions i canvi, espai i forma, mesura i estadística i atzar) sense perdre de vista numeració i càlcul.
Els conceptes s’hi presenten en forma de reptes guiats i contextualitzats dins d’històries de fantasia. Cada curs escolar, l’alumnat és protagonista de dues històries diferents plenes de reptes, presentades amb vídeos d’una sèrie d’animació. Es presenta un problema per sessió i, amb l’ajuda d’activitats introductòries guiades pel mestre/a, es treballa amb profunditat la seva resolució.

c) Plataforma: permet la pràctica individual a l’aula d’activitats de tots els blocs de continguts. La seva aparició es regula en funció de les necessitats individuals. Les activitats ofereixen ajudes i explicacions adaptades al nivell de cada infant.

Aquí us deixem alguns vídeos per poder ajudar en l’aprenentatge matemàtic dels vostres fills i filles.

Si en voleu saber més us deixem l’enllaç el canal de Youtube d’Innovamat