Llengües

A primària treballem la llengua catalana i castellana a partir de les tipologies textuals. Dins de cada tipologia incloem el el Lèxic, la gramàtica, l’ortografia i les característiques principals de cadascuna de les tipologies: el text narratiu, l’expositiu, l’instructiu, el poètic, el conversacional, l’expositiu, l’argumentatiu, el resum, el còmic, l’informatiu, i la carta. Així, al llarg de tota l’etapa d’Educació Primària treballem tots els continguts i habilitats bàsiques necessàries per tal de ser competents tant a nivell oral com escrit.